Bouwbranche

De bouwsector heeft de opgaande lijn weer te pakken. De aantrekkende woningmarkt neemt de bouw op sleeptouw en de diverse deelsectoren profiteren gestaag van de verbeterende economische omstandigheden. Dat neemt niet weg dat er nog steeds een felle strijd heerst op de aanbestedingsmarkt en een redelijke prijsvorming nog steeds te wensen over laat.

Veranderende aanbestedingsregelingen hebben de spelregels veranderd en het wordt steeds meer een uitdaging om een aanbesteding te winnen op duidelijke meetpunten. Daarnaast worden innovatieve oplossingen en omgevingsbewustzijn wel steeds belangrijker. De aannemer moet een totaalpakket kunnen aanbieden en de eindgebruiker volledig kunnen ontzorgen. Zorg voor het milieu en het beperken van faalkosten is iets wat hoog op de agenda moet staan.

Door de aantrekkende economie zal de overheid meer willen en moeten investeren in projecten en het toenemende bouwvolume moet kansen kunnen creëren voor MKB-bedrijven. Langdurige onderhoudscontracten met overheidsinstellingen kan kansen creëren voor het MKB-bedrijf als ook innovatieve oplossingen in aanbestedingstrajecten.

(bron: o.a. Rabobank cijfers en trends / ABN AMRO sectorprognoses)

Onderhanden werken of onderhanden projecten?

Ontwikkelt u ook onroerend goed voor eigen rekening en risico? Dan heeft u te maken met twee verschillende soorten bouwkosten die fiscaal anders behandeld moeten worden. Het traditionele werk in een koop/aanneemovereenkomst met een derde wordt als onderhanden werk bestempeld. De ontwikkeling van onroerend goed voor eigen rekening en risico wordt gezien als onderhanden projecten.

Het verschil tussen onderhanden projecten en onderhanden werken zit hem in het moment van winstrealisatie. Onderhanden projecten zijn voorraden en winst hoeft pas te worden verantwoord als het project wordt verkocht aan de desbetreffende koper.

Onderhanden werken zijn onderhevig aan voortschrijdende winstneming in die mate waarin bepaald kan worden dat een fase van de ontwikkeling gerealiseerd is en de winst eenduidig kan worden vastgesteld. Indien dit niet kan hanteert met de “percentage of completion methode”.

Het kan dus zijn dat met een andere benadering van de werken, fiscaal voordeel behaald kan worden.

Procesbeheersing

Faalkosten is het meest (on)populaire woord in de bouw. We hebben het er al jaren over maar het lijkt maar niet te lukken faalkosten te verminderen. Faalkosten is niet meer dan een resultante van processen op een bouwplaats (en op kantoor) die niet goed samenwerken.

Vaak weten we wel wat hiervan de oorzaak is maar veelal zijn we niet bij machte om het percentage faalkosten omlaag te krijgen en dat is jammer want een paar procenten meer marge is het verschil tussen een goed jaar en een slecht jaar. Bovendien zorgt dit voor vet op de botten in tijden van slechte jaren en dat is hard nodig!

Met Lean6sigma worden processen bloot gelegd en is het aan de mensen op de werkvloer om de processen onder begeleiding opnieuw uit te vinden en toe te passen. Volharden in nieuwe werkmethoden  is één van de voorwaarden om een verandertraject te laten slagen.

Wilt u weten of er een kans van slagen is voor uw onderneming? laat mij dan de techniek van de 5-sen van lean (in de bouw is de 6e ook belangrijk: safety).